PROBLEMATIKA BID’AH.KAJIAN TERHADAP DALIL DAN ARGUMEN PENDUKUNG SERTA PENOLAK ADANYA BID’AH

Hasanah Hasanah, Nuri Handayani Rambe, Deswita Deswita

Abstract


Salah satu isu penting yang mengancam persatuan umat Islam adalah masalah bid’ah. Beberapa pihak yang saling berselisih adalah Ahlussunnah, Mu’tazilah, Khawarij, dan Murji’ah, antara NU dan Muhammadiyah, antara Salafi, Wahabi, Ahmadiyah, dan sekte lainnya. Pada beberapa ritual atau aktivitas sosial, mereka mengklaim bahwa aktivitas mereka adalah satusatunya yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Ada dua posisi tentang bid'ah; Pertama, ulama yang mengandaikan semua bid’ah sesat. Posisi kedua, posisi agar bid'ah tidak sesat pada umumnya; sesat dan tercela (madzmumah), dan juga memuji bid'ah (mahmudah). Dari definisi yang berbeda, mereka juga memiliki metode yang berbeda untuk memahami proposisi (dalil), dan hampir pasti mereka tidak akan pernah bersatu. Jadi, yang harus dilakukan adalah memberi pemahaman yang komprehensif kepada ummat dari Muslim ekstremis yang sengaja menyesatkan dan mengubah pemahaman Muslim yang benar dan sejati..

Full Text:

PDF

References


Abdussalam, Abu Muhammad ‘Izzu al-Din bin.TT. Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Abdussomad, Muhyiddin. 2005. Fiqh Tradisionalis, Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Sehari-hari. Malang: Pustaka Bayan Kerjasama dengan PP Nurul Islam Jember.

Al-Asbahani, Al-Hafidz Abu Nu’aim Ahmad bin Abdullah. 1400 H. Hilyah al-Auliya’ wa Thabaqat al-Ashfiya’, IX. Beirut: Nasyr Dar al-Kitab al-’Arabi.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 1986. Fathul Bary, XIII. Kairo: Dar al-Dayyan li al-Turats.

Al-Atsir, Mujiddu al-Din Abu al-Sa’adat bin Muhammad Al-Jaziri Ibnu. 1367 H. Al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar, Juz 1. Muassasah Isma’iliyan.

Al-Azhuri. 1964. Tahdzib al-Lughah, Juz 2. Mesir: Al-Dar al-Mishriyah.

Al-baihaqi. TT. Manaqib al-Syafi’i. Tahq. Al-Sayyid Ahmad Shaqr. Al-Qahirah: dar al-Turats.

Al-Baqiry, Syeikh Ja’far Muhammad Ali. 1996. Al-Bid’ah. Rabithah al-Tsaqafah wa al-’alaqat al-Islamiyah.

Al-Darimi, Abdullah bin Abdurrahman bin al-Fadhl bin Bahram. TT. Sunan Ad-Darimi, Juz 2. Mawqi’u wizarat al-awqaf al-Mishriyyah. Al-Dimasyqi, Abu al-Fida’ Isma’il bin Katsir. 1989. Al-Bidayah wa al-Nihayah XIV. Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-’Arabi.

Al-Farahidi, Abu Abdurrahman al-Khalil bin Ahmad. 1409 H. Al-’Ain, Juz 2. Iran: Muassasah Dar al-Hijrah. Al-Isfahani, Al-Raghib al-Isfahani. 1972. Mu’jam Mufradat Alfadz al Qur’an al-Karim. Muassasah Isma’iliyyan. Al-Jaziri, Muhammad Ibnu al-Atsir. 1983. Jami’ al-Ushul fi Ahadits al-Rasul, Juz 1. Beirut: dar al-Fikr.

Al-Makki, Ibnu Hajar al-Haitami. 1390. Al-Fatawa al-Haditsah. Kairo: Maktabah wa Mathba’ah Mushthafa al-Babi al-Halbi. Al-Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad Abi Sahl. TT. Ushul al Sarakhsi, Juz I. Beirut: Dar al-Ma’rifah.

Al-Shiddiqi, Hasbi. 1999. Kriteria Sunnah dan Bid’ah. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Al-Subkhi, Tajudin Abu Nashr Abdul Wahab. 1383 H. Al-Thabaqat al-Syafi’iyyah al-Kubra. Tahq. Dr. Mahmud Muhammad Ath-Thanakhi dan Abdul Fatah Muhamad al-Hulqi. Kairo: Matba’ah Isa al-Baba al-Halbi.

Al-Suyuthi. 1403 H. Thabaqat al-Huffadz. Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyah.

Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. 1992. Irsyadul Fuhul, Juz I. Beirut: Dar al Fikr.

Al-Zarkasyi. TT. Al-Mantsur fi al-Qawaid I. Tahq. Dr. Taisir Faiq Ahmad Mahmud. Kuwait: Muassasah al-Falij. As-Sahibani, Abdul Qayyum Muhammad. 2003. Mengapa Anda Menolak Bid’ah Hasanah? Solo: At-Tibyan. Asy-Syathibi. 1402 H. Al-I’tisham, I. Beirut: Dar al-Ma’rifah.

At-Tuwaijiri, Abdullah bin Abdul Aziz. 2003. Al-Bida’ al-Hawliyah/Ritual Bid’ah dalam Setahun. Terj. Munirul Abidin. Jakarta: Darul Falah. Khallakan, Ibnu. TT. Wafayaat alA’yaan. Tahq. Dr. Ihsan Abbas. Beirut: Dar al-Shadr.

Mundiri. 2002. Logika. Jakarta: Gema Insani Press Kerjasama dengan Badan Penerbitan IAIN Walisongo Press. Rajab, Ibnu. 1382 H. Jami’ al-’Ulum wa al-Hikam. Mathabi’ Musthafa Al-babi al-Halbi.

Utsman, Abdurrauf Muhammad. 1414 H. Mahabbat al-Rasul Baina al-Itba’ wa al-Ibtida’, Juz I. Riyadh: Ruasat Idarat al-Buhuts al-’Ilmiyah wa al-Ifta’ wa al-Irsyad


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Online ISSN: 2722-7618