Bay' Al-Salam dan Bay' Al-Istisna' (Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam)

Uswah Hasanah

Abstract


Bentuk-bentuk pokok dalam akad jual beli yang telah dibahas oleh para ulama fiqh muamalah terbilang cukup banyak. Jumlahnya bisa mencapai belasan bahkan sampai puluhan. Sungguhpun demikian, dari sekian banyak itu, ada tiga jenis jual beli yang telah dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah yaitu murabahah, as-salam, dan al-istishna. Dengan semakin berkembangnya pembahasan tentang ekonomi Islam tuntutan untuk menggunakan transaksi yang praktis dan sesuai dengan syariah Islam pun terus meningkat. Bay’ al-salam dan Bay’al-istihsna’  merupakan akad jual beli yang terjadi ketika sesorang menginginkan suatu barang dengan karakteristik tertentu untuk membelinya, sedangkan barang tersebut belum ada saat terjadi akad. Walaupun demikian kedua akad ini  banyak diminati dengan pertimbangan akad dan barangnya jelas, walaupun dengan cara pemesanan baik pada bay’al-salam mapun bay’al-istishna’ melalui  pola pembayaran secara tunai ataupun dengan cicilan  dengan kriteria dan persyaratan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kedua akad ini juga merupakan jawaban dari permasalahan hukum bagaimana ketika seseorang melakukan muamalah melalui media internet yang para pihak tidak ada dalam satu majlis. Indikasi ini menunjukkan bila akad-akad dalam muamalah Islam mampu menjawab perkembangan zaman kontemporer.


Keywords


Muamalah, Akad, Bay’ Al-Salam, Bay’ Al-Istishna

Full Text:

PDF

References


Ibnu 'Abidin. Radd al-Mukhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar. jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ibnu Qudamah. Al-Mughni. Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah, t.t.

Departemen Agama RI. Al-Qur'an Dan Terjemahnya. Semarang: Toha Putra, t.t.

al-Ghazali, Abu Hamid, Al-Mustasyfa ft 'Ilm al-Usul. Juzn I. Beirut: Dar al Kutub, t.t.

Hasan Ayyub. Fiqh Mu'amalah al-Maliyyah. Kairo: Dar al-Islam. 1423 H..

al-Jazairiy, Abdur Rahman. Kitab al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah. Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Khallaf, Abd al-Wahhab. Usul al-Fiqh. Kairo: Dar al-Ilm, 1978.

Nasrun Haroen. Fiqh Muamalah Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Sayyid Sabiq. Fiqh al-Sunnah, jilid III. Kuwait: Dar al-Bayan,t.t.

Asy-Syatibi, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat fi Usulasy-Syari'ah. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973.

Wahbah az-Zuhaili. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. jilid V, Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.

Adiwarman Karim. Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.

Muhammad Syafi,i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2001.
DOI: http://dx.doi.org/10.30596%2Fintiqad.v10i1.1929

Article Metrics

Abstract views : 5848 times     PDF downloads : 2176 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Intiqad Jurnal Agama dan Pendidikan Islam is abstracting & indexing in the following databases:

    

Creative Commons License
Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidian Islam is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2598-0033 (Online) || ISSN: 1979-9950 (Print)

 

View My Stats