Vol 4, No 1 (2020)

Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi

Daftar Isi

Rio Saputra Ambarita
1-11
Diah Agung Esfandari, Muhammad Izzuddin Alqosam
12-23
Agus Hermanto, Sa'diyah El Aldawiyah
PDF
24-40
Tashia Tariq
PDF
41-49
Agus Triyono, Nifsya Khaira Marhuda
PDF
50-67
Yofiendi Indah Indainanto
PDF
68-85
Jamroji Jamroji, Nasrullah Nasrullah
86-97
Arifin Saleh, Mislan Sihite
98-105